Beleidsplan

Strategie

Statutaire doelstelling:

De stichting heeft tot doel : Asiel- en zwerfdieren een betere toekomst te geven door deze medisch bij te staan, met name door castratie of sterilisatie. En voorts al hetgeen met een of ander rechtstreeks of zijdelijngs verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzetten van veterinairen en paraveterinairen al dan niet in opleiding.

De  stichting beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de stichting heeft.

Onze missie is: zoveel mogelijk asiel- en zwerfdieren castreren of steriliseren zodat ze uitzicht hebben op een betere toekomst. Deze dieren kunne zich zowel in nederland als in het buitenland bevinden.

Het uitzenden en faciliteren van teams welke op locatie dieren gaan castreren of steriliseren. Het faciliteren bestaat uit:

Het voorzien van operatie materialen , narcose middelen en medicatie. Het vinden van geschikte locaties. Het ( helpen bij) aanvragen van  eventueel benodigde vergunningen. Het samenstellen van teams en verwerken van “sollicitaties” . Het evalueren van projecten.

Deze teams zullen bestaan uit ervaren en minder ervaren veterinairen en paraveterinairen. De ervaren (para) veterinairen zullen de minder ervaren (para) veterinairen bijstaan en doceren waardoor de laatsten werkervaring opdoen wat ten goede komt aan hun kansen op de arbeidsmarkt.

Eerste toekomstige project is een week castreren en steriliseren bij Scooby een asiel in Spanje. Dit zal plaatsvinden van 24 februari tot 4 maart 2018. Het is de bedoeling om meerdere keren per jaar (maximaal 4x) naar dit asiel te gaan met een team van 12 personen.  Er is al ervaring met het werken in dit asiel.

Toekomstige  projecten zullen op andere locaties zijn welke nog gezocht zullen gaan worden.

Het werven van de gelden zal gebeuren via subsidies en andere bijdragen, schenkingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

Hiertoe zal al het nodige gedaan worden om naamsbekendheid te verkrijgen en gelden te werven.

Het bestuur bestaat uit 4 personen.  De voorzitter is dierenarts en heeft samen met bestuurslid( ook dierenarts)  al veel ervaring met het begeleiden van projecten welke de stichting beoogt te gaan doen. Voorzitter en bestuurslid zullen verantwoordelijk zijn voor  de praktische zaken rondom het vormen en het uitzenden van een team. Penningmeester is verantwoordelijk voor boekhouding en secretaris is  verantwoordelijk voor de communicatie.

Voorzitter en penningmeester hebben toegang tot de bankrekening.  Op deze bankrekening komen gelden binnen en deze bankrekening wordt gebruikt om betalingen te verrichten ten behoeve van projecten of ten behoeve van promotionele en huishoudelijke activiteiten van de stichting.

Aankoop van operatie materialen, narcose middelen en medicatie ten behoeve van een project wordt gedaan door voorzitter en bestuurslid. Zij schatten in hoeveel er nodig zal zijn. Het uitgezonden team rapporteert aan de stichting hoeveel operaties er gedaan zijn en resterende materialen, narcose middelen en medicatie moeten aan de stichting geretourneerd worden.

Promotionele en geldwervende  activiteiten welke ten koste van het vermogen gaan moeten door het hele bestuur worden goedgekeurd.

Er zal een kostenvergoeding worden geboden aan deelnemers van projecten voor zover  de gelden dit toelaten. Leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Voor 1 juni na afloop van elk boekjaar worden een balans en een rekening van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt. Tevens wordt door het bestuur een verslag opgemaakt omtrent de verrichtingen en de gang van zaken in het betreffende boekjaar.

De wervings en beheerskosten zullen in aanvang wat hoger zijn omdat de stichting net opgericht is. Het streven is om het eerste jaar niet meer dan 25% van de verkregen gelden te gebruiken voor wervings en beheerskosten.  In de volgende jaren is het streven om maximaal  20% te gebruiken voor wervings en beheerskosten.

Alle uitgaven, buiten die die nodig zijn om een team naar een project te sturen, hebben toestemming nodig van het bestuur.  Als de stemmen staken dan komt er geen besluit tot stand. Een of meerdere bestuurders hebben het recht om binnen 10 dagen na de dag van vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt dan als een besluit van het bestuur.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

P.B.M.H. Heesakkers                    voorzitter

G.M. Traa                                       secretaris

C.A.B.C Nouwens                          penningmeester

A.H.J.M. Heesakkers                    lid

J.M. van de Wiel                           lid